Strategie rozwoju biznesu

Wsparcie strategiczne w Europie, w Afryce i krajach Maghrebu, w szczególności w Maroku

Pandemia COVID-19 znacząco osłabiła kontynent europejski, a wojna na Ukrainie, której końca nie widać, zwiastuje trudne czasy dla społeczeństw Europy, szczególnie z powodu kryzysu energetycznego. W kontekście kryzysu, gdy infl acja powoduje wzrost kosztów w całym globalnym łańcuchu dostaw, działalność fi rm nieuchronnie odczuje tego skutki i będzie w dużym stopniu uzależniona od rozwoju konfl iktu. Niestabilność gospodarcza i geopolityczna pociąga za sobą wzrost kosztów surowców, produkcji i transportu, wymagając od przedsiębiorstw zdecydowanego dostosowania się i radykalnego antycypowania nadchodzących miesięcy w celu ograniczenia wpływu kryzysu gospodarczego na ich działalność.

Wsparcie biznesu

W tej sytuacji kancelaria FairValue Corporate & Public Affairs proponuje wsparcie strategiczne ukierunkowane na pomoc fi rmom i organizacjom we wdrażaniu ich projektów rozwoju na niwie krajowej, europejskiej i międzynarodowej.

  • Analiza ryzyk rynkowych : Ocena wpływu fi nansowego, przemysłowego i handlowego na działalność fi rmy i jej ekosystemu.
  • Reorganizacja Łańcucha wartości : Badając, jakie etapy produkcji lub dystrybucji stanowią punkt blokujący i w jaki sposób można starać się je zoptymalizować.
  • Delokalizacja częściowa lub całkowita. W celu ominięcia przeszkód związanych z łańcuchem wartości i przeniesienia niektórych obszarów działalności do innych krajów Unii Europejskiej lub Afryki.
  • Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem społecznym poprzez audyty ryzyka, szkolenia z zarządzania kryzysowego i poprzez uwrażliwianie interesariuszy. Wsparcie w zakresie komunikacji kryzysowej.
  • Poszukiwanie partnerów przemysłowych fuzje i przejęcia. Aby umożliwić fi rmom dotkniętym przez Brexit łatwiejszą wymianę gospodarczą oraz płynność procesów przemysłowych i handlowych.
  • Fuzje I Przejęcia. Aby umożliwić fi rmom dotkniętym przez Brexit łatwiejszą wymianę gospodarczą oraz płynność procesów przemysłowych i handlowych.