Public affairs i lobbying polityczny

Monitoring polityczny i regulacyjny

Działając w Paryżu, Brukseli, Rzymie, Warszawie i Londynie, FairValue Corporate & Public Affairs zapewnia spójną, lokalną obsługę i buduje efektywne więzi między swoimi klientami a instytucjami. Kancelaria prowadzi tę działalność również w ramach regulacji przyjmowanych w innych państwach europejskich i w Afryce. Instytucje europejskie proponują, decydują i wprowadzają nowe normy, które – bezpośrednio lub pośrednio – wpływają na prawie 80% zasad obowiązujących w każdym z krajów Unii Europejskiej. Ewolucja jest nieustanna, a zmiany są codzienne. Odpowiednie dostosowanie się fi rm i organizacji to zatem sprawa nieunikniona, a działanie z wyprzedzeniem względem przyjmowanych regulacji to konieczność. Poprzedzający jakiekolwiek działania, skuteczny i właściwie ukierunkowany monitoring przygotowywanych przepisów i aktualnych wydarzeń politycznych jest niezbędny. FairValue Corporate & Public Affairs prowadzi kompletny i analityczny monitoring na rzecz swoich klientów, których informuje o istotnych dla nich priorytetach politycznych i regulacyjnych. Takie ukierunkowane monitorowanie sektorów regulacyjnych mających wpływ na ich aktywność pozwala ustalić działania, które należy podjąć przed lub w trakcie trwania procedury.

Lobbying i advocacy

in Francia e a livello internazionale

Bronić interesów klientów we właściwym miejscu i czasie: we Francji, we Włoszech, w Polsce, w Wielkiej Brytanii, w Belgii i w innych częściach Europy. FairValue Corporate & Public Affairs opracowuje dla swoich klientów strategie obrony interesów i umacniania pozycji, aby zmierzyć się z kwestiami regulacyjnymi lub politycznymi, które mogą mieć wpływ na ich działalność. Jednak doradztwo w zakresie public affairs ma szerszy wymiar i wymaga proaktywnego podejścia: polega ono również na uwrażliwianiu aktorów życia politycznego i instytucjonalnego na wyzwania sektorów i fi rm o szczególnej specyfi ce, mającym na celu umożliwienie powstawania bardziej adekwatnych polityk publicznych. Pozostając w ciągłej interakcji z klientami, konsultanci opracowują stanowiska i koordynują ich promocję wśród decydentów krajowych i europejskich. Kancelaria oferuje szeroki zakres dodatkowych kompetencji, od strategii politycznej poczynając, aż po biegłość w obszarze narzędzi komunikacji.

Wyzwania europejskie

Europejski proces legislacyjny jest (od dawna i bardziej niż gdziekolwiek) procesem otwartym, opartym na konsultacjach i dialogu z zainteresowanymi stronami (fi rmami, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, samorządami…). Konfrontacja idei oraz interesów publicznych i prywatnych przyczynia się do wypracowywania decyzji podejmowanych na szczeblu europejskim. Podmioty społeczeństwa obywatelskiego, podobnie jak fi rmy i organizacje, nie mogą być w tym procesie nieobecne.

Sieć instytucjonalna i polityczna

Poprzez zakorzenioną w obszarach o dużym znaczeniu strategicznym sieć powiązań zbudowaną wokół decydentów w sprawach publicznych, wokół mediów i podmiotów gospodarczych, FairValue Corporate & Public Affairs wspiera swoich klientów i pełni rolę pośrednika w łączeniu potencjalnych partnerów, interesariuszy i wpływowych osób na różnych płaszczyznach. Działając w oparciu o rzetelną metodologię charakteryzującą się wykonywaniem konkretnych opracowań, organizacją spotkań i wydarzeń instytucjonalnych oraz utrzymywaniem kontaktów, kancelaria oferuje klientom swoje kompetencje, aby rozwijać świadomość ich marki w bardzo złożonych i konkurencyjnych kontekstach, jak również otwierać przed nimi nowe możliwości dzięki partnerom gospodarczym oraz inwestorom publicznym i prywatnym.

Strategia wpływu

Strategia wpływu obejmuje rozważenie zagadnienia na wczesnym etapie, aby zrozumieć kontekst polityczny i umieć się w nim odnaleźć, wyrażenie go w powiązaniu z kwestiami i wyzwaniami stojącymi przed klientem i jego sektorem działalności oraz zdefi niowanie parametrów misji.