The Bridge

The Bridge

Gospodarka brytyjska – osłabiona skutkami Brexitu i rozpadem globalnych łańcuchów dostaw – znajduje się w jeszcze trudniejszej sytuacji, ponieważ galopująca infl acja wywołana przez nadzwyczajne decyzje rządu brytyjskiego oraz późniejsze sankcje przeciwko Rosji grożą krótkoterminową niestabilnością, jak również długoterminowym negatywnym wpływem na atrakcyjność Wielkiej Brytanii dla inwestycji dokonywanych przez przedsiębiorstwa i dla handlu. W tym kontekście „The Bridge” – wyjątkowa oferta FairValue Corporate & Public Affairs dedykowana rynkowi brytyjskiemu – ma na celu dostarczenie rozwiązań dostosowanych do konkretnych wyzwań stojących przed fi rmami brytyjskimi i europejskimi, aby pozwolić im przygotować się i przezwyciężyć zawirowania przemysłowe i handlowe, które zapowiadają się w obszarze inwestycji i kontaktów biznesowych z krajami leżącymi po drugiej stronie kanału La Manche.

Business Bridge

Reorganizacja przedsiębiorstw przemysłowych w Wielkiej Brytanii, w Europie i w przestrzeni międzynarodowej:

 • Analiza ryzyk rynkowych: ocena wpływu fi nansowego, przemysłowego i handlowego na działalność fi rmy i jej ekosystemu.
 • Reorganizacja łańcucha wartości: badając etapy produkcji lub dystrybucji stanowiące punkt blokujący oraz sposoby ich optymalizacji.
 • Delokalizacja częściowa lub całkowita: aby ominąć przeszkody związane z łańcuchem wartości i przenieść niektóre obszary działalności do innych krajów Unii Europejskiej lub Afryki.
 • Restrukturyzacje: zapobieganie i zarządzanie ryzykiem społecznym poprzez wsparcie w zakresie komunikacji kryzysowej.
 • Poszukiwanie partnerów przemysłowych: aby ułatwić fi rmom dotkniętym przez Brexit wymianę gospodarczą i zwiększyć płynność procesów przemysłowych oraz handlowych.
 • Fuzje i przejęcia: poszukiwanie inwestorów i/lub partnerów fi nansowych.

Regulatory Bridge

Działać z wyprzedzeniem, kontrolować i odpierać przeszkody regulacyjne związane z Brexitem w Londynie i w Brukseli.

 • Analiza wpływu regulacyjnego i ekonomicznego: zmierzyć ryzyko legislacyjne i regulacyjne związane z nowymi regulacjami (w obszarze wewnętrznym i w obszarze bilateralnych porozumień handlowych).
 • Monitorowanie polityki i przyjmowanych regulacji: ukierunkowane na przygotowywane akty prawne związane z Brexitem i na aktualności polityczne, aby działać z wyprzedzeniem i lepiej przeanalizować wyzwania stojące przed klientem.
 • Lobbing i rzecznictwo: aby bronić interesów fi rm wobec organów i decydentów w Brukseli i – w razie konieczności – na poziomie krajowym.
 • Budowanie sieci: aby mieć pewność, że cały właściwy ekosystem, łącznie z decydentami politycznymi i gospodarczymi oraz z mediami, jest świadomy problemów, z jakimi mierzą się klienci, i aby umacniać widoczność oraz polityczną wagę interesów organizacji.
 • Zalecenia prawne i zgodność: w celu zapewnienia zgodności z nowymi brytyjskimi wymogami regulacyjnymi.

Communication Bridge

Wspomagać fi rmy w ich relacjach z grupami docelowymi, aby odpowiedzieć na rozmaite potrzeby w zakresie wizerunku i wpływu.

 • Strategia marki: długoterminowy plan koncentrujący się na rozwoju skutecznej marki w konkretnym środowisku.
 • Zarządzanie zmianą: zjednoczyć zespół wokół nowego projektu fi rmy, który nadaje organizacji nową perspektywę.
 • Relacje z mediami: uzyskać jakościowy i ilościowy zasięg medialny dla fi rmy i ustanowić prawdziwą relację z jej grupą docelową.
 • Public relations: integracja fi rmy z jej otoczeniem ekonomicznym, społecznym, kulturalnym i politycznym, na przykład poprzez wydarzenia i wystąpienia publiczne.
 • Komunikacja kryzysowa: pozytywne podejście do rozwiązywania konfl iktów, polegające na przezwyciężaniu antagonizmów i łagodzeniu dialogu z różnymi zainteresowanymi stronami.
 • Personal branding: umożliwić rozwój jasnej i skutecznej strategii komunikacji osobistej dla swojej tożsamości zawodowej.