Zarządzanie i komunikacja kryzysowa

Restrukturyzacja w sektorze przemysłowym i usługowym

Wsparcie w zarządzaniu kryzysowym oferowane przez FairValue Corporate & Public Affairs w ramach restrukturyzacji w sektorze przemysłowym i usługowym opiera się na pozytywnym podejściu do rozwiązywania konfl iktów, niwelowaniu antagonizmów i łagodzeniu dialogu z zainteresowanymi stronami. Chodzi o ukierunkowanie i przekształcanie projektów na rzecz wspólnych interesów, z których wyłonią się możliwości rekonstrukcji. Aby umożliwić zrozumienie, wyprzedzenie i zarządzanie kryzysem, kancelaria FairValue Corporate & Public Affairs oferuje następujące usługi:

  • Planowanie i szkolenie z zarządzania kryzysowego:
  • Celem szkolenia z zarządzania i komunikacji kryzysowej proponowanego przez kancelarię jest umożliwienie prowadzenia komunikacji w momencie zaistnienia sytuacji krytycznej, z myślą o wizerunku danego podmiotu lub szefa fi rmy.
  • Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem społecznym w kontekście fuzji – przejęć, nabycia udziałów i/lub sprzedaży, planów redukcji zatrudnienia lub zamykania placówek;
  • Działania operacyjne:
  • Strategia reagowania na kryzys,
  • Ocena i zarządzanie ryzykiem,
  • Zarządzanie kryzysowe,
  • Zarządzanie zmianą w złożonym lub wrażliwym otoczeniu,
  • Ochrona wizerunku fi rmy i jej kierownictwa;
  • Wsparcie i prowadzenie w terenie rozmów ze związkami zawodowymi, interesariuszami i władzami lokalnymi lub krajowymi.