Komunikacja korporacyjna i Relacje z mediami

Strategia komunikacji

Kancelaria FairValue Corporate & Public Affairs doradza i wspiera swoich klientów w relacjach z ich środowiskami i odbiorcami, aby odpowiedzieć na różnego rodzaju wizerunkowe i lobbingowe wyzwania, z którymi mogą się spotkać, takie jak:

  • Opracowanie strategii marki w celu umiejscowienia fi rmy lub organizacji na rynku i w jej otoczeniu konkurencyjnym oraz w celu określenia pozycjonowania, w oparciu o które ustalona zostanie strategia komunikacji.
  • Mobilizacja liderów opinii i środowisk opiniotwórczych;
  • Wyrażenie osobowości organizacji i podzielanie wspólnej wizji jej przyszłości;
  • Modyfi kacja faktycznej zmiany postaw względem spraw realizowanych w interesie publicznym;
  • Uznanie przedsiębiorstwa lub sektora w oparciu o jego know-how i postawy;
  • Mobilizacja zespołu wokół projektu fi rmy i przekonanie właściwych środowisk o słuszności strategii;
  • Zwiększanie świadomości marki w przypadku danej fi rmy, jej kierownictwa i sektora.

Relacje z mediami, public relations, organizacja wydarzeń lobbyingowych

Zarządzanie opinią jest dziś dla większości fi rm kwestią priorytetową. Postawa otwartości i dialogu stała się nieodzowna.

Analiza pozwala w pierwszej kolejności zdefi niować wyzwania, określić najważniejsze cele i zbudować kluczowe komunikaty, a także nawiązać osobiste kontakty ze szczególnie ważnymi dla fi rmy odbiorcami, aby ich informować, przekonywać i zachęcać w ten sposób do rozpowszechniania w szerszym środowisku dostarczanych im informacji.

Public relations stanowi wyraz integracji fi rmy z jej środowiskiem ekonomicznym, społecznym, kulturowym i politycznym oraz poziomu odpowiedzialności związanego z jej zaangażowaniem.

Doświadczenie organizacyjne kancelarii, jej sieć i bliskie powiązania z partnerami technologicznymi pozwalają jej wyjść z bardzo szeroką ofertą w zakresie organizacji wydarzeń lobbingowych (w trybie wirtualnym lub fi zycznym), łączącą koncepcję strategiczną z realizacją operacyjną.

FairValue Corporate & Public Affairs wspiera w ten sposób fi rmy, ich kadry kierownicze i sektory gospodarki w codziennych relacjach z mediami, a także z instytucjami politycznymi, ekonomicznymi i społecznymi w Paryżu, Brukseli, Rzymie, Londynie i Warszawie. Będąc w posiadaniu niezbędnych środków, kancelaria zobowiązuje się do osiągnięcia konkretnych i wymiernych rezultatów.

Personal branding

Personal branding ma na celu przede wszystkim umożliwić prowadzenie jasnej i skutecznej strategii komunikacji osobistej w zakresie tożsamości zawodowej, którą buduje się – niezależnie od wykorzystywanych narzędzi – aby wyróżnić się na tle konkurencji i innych podmiotów, promując w ten sposób swoją działalność zawodową, swoje kompetencje oraz przekonania i rozwijając świadomość marki.